Knowledge management towards Strategy Implementation

- Knowledge management towards Strategy Implementation การจัดการความรู้สู่ยุทธศาสตร์

พล.ร.ต.พันเลิศ แกล้วทนงค์ น.อ.หญิง สุพิชชา แสงโชติ น.อ.หญิง วรนาถ พงศ์พิพัฒน์

น.อ.กำพล ศรีโพธิ์ทอง น.ท.หญิงนันทิรา ธีรเนตร

-...

Voir la suite

Par : sp CHANNEL

Thèmes liés : knowledge management strategy